Privacy verklaring AVG Algemene verordening gegevensbescherming


Colourfullphoto, gevestigd aan World Fashion Centre, 

Koningin Wilhelminaplein 13,

01.12.08 Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

http://www.colourfullphoto.nl ;

World Fashion Centre,

Koningin Wilhelminaplein 13,

01.12.08 Amsterdam +31 (0)6 43090633


Mireille Martis fotograaf is de Functionaris Gegevensbescherming van Colourfullphoto zij is te bereiken via mimavdlee@gmail.com


*Persoonsgegevens die wij verwerken:

Colourfullphoto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.


*Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Colourfullphoto verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- alles wat zichtbaar is op een portretfoto, uiterlijke kenmerken


*Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Colourfullphoto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Colourfullphoto verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


*Geautomatiseerde besluitvorming:

Colourfullphoto neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 


*Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Colourfullphoto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > reden, correspondentie voor bijbestellingen of nieuwe aanvragen 

Foto’s familie portretten > Bewaartermijn 2 jaar > op harde externe schijfreden, backup voor bv bijbestellingen of bij verlies van de foto’s bij klant

Foto’s mode en vrij werk > Bewaartermijn archief> auteurs recht, creatief werk


*Delen van persoonsgegevens met derden:

Colourfullphoto verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Colourfullphoto blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


*Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Colourfullphoto gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


*Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Colourfullphoto en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@colourfullphoto.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Colourfullphoto wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


*Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Colourfullphoto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@colourfullphoto.nl


*Delen van beeldmateriaal op Social Media:

Het plaatsen op social media en op de website van Colourfullphoto van portretten en portfolio foto's gebeurd uitsluitend na overleg met en toestemming van het model. Dit word bevestigd per email, whah's app of andere (digitale) contactvorm waarop de toestemming zwart op wit staat.

Het plaatsen van catwalk foto’s op Social media zoals Facebook en Instagram zal gebeuren in artistiek oogpunt om de kijker te laten zien wat mijn mogelijkheden als fotograaf zijn. Alle catwalk foto's zijn gemaakt met toestemming/accreditatie van de ontwerper, organisator, pr bureau.

Bij plaatsing op social media of op de website van Colourfullphoto zal na overleg de naam van het model vermeld worden of de naam getagt worden. Modellen hebben het recht om op deze plaatsing terug te komen waarna Colourfullphoto de foto weer zal verwijderen.Deze regel geld vanaf 25 mei 2018. Mochten er foto’s ongewenst geplaatst zijn voor deze datum dan heeft het model het recht verwijdering aan te vragen ofwel telefonisch ofwel schriftelijk. Mochten foto’s verouderd zijn en niet meer gewenst om online te tonen dan hoor ik het ook graag zodat ik ze kan verwijderen.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Folibee