Privacy verklaring AVG Algemene verordening gegevensbescherming

 

Colourfullphoto, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mireille Martis is de founder en de Functionaris Gegevensbescherming van Colourfullphoto zij is te bereiken via mireille@colourfullphoto.nl

 

Note: Catwalk foto's worden gemaakt in opdracht van een designer, organisatorde of tbv creative vrijheid van de fotograaf. Deze foto's kunnen geplaatst worden in magazines, website of social media. Door deel te nemen of publiek te zijn bij een evenement of catwalk geeft u toestemming voor dit gebruik van de foto's. Bij bezwaar worden de foto's direct verwijderd. Waar mogelijk word het model eerst op de hoogte gebracht. De geplaatste foto's zijn voor het model in kwestie vrij te downloaden en te gebruiken met naamsvermelding van de fotograaf. Colourfullphoto zal de foto's niet doorverkopen zonder toestemming van het model.  Mocht het model op eigen verzoek meer of andere foto's wensen dan is het tarief 10,- per digitale foto.

 

*Persoonsgegevens die wij verwerken:

Colourfullphoto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens heeft u zelf aan ons verstrekt tbv facturering, email of andere communicatie. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

- Foto's die gemaakt zijn tijdens een fotosessie.

 

*Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Colourfullphoto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,  en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mireille@colourfullphoto.nl

 

*Delen van beeldmateriaal op Social Media:

Het plaatsen op social media en op de website van Colourfullphoto van portretten en portfolio foto's gebeurd uitsluitend na overleg met en toestemming van het model. Bij deelname aan workshops of catwalk shows worden foto's gemaakt welke mogelijk op de website of social media geplaatst worden. Bij deelname aan een workshop of catwalk geeft u hiervoor automatisch toestemming. Bij bezwaar kunt u dit vooraf en achteraf melden bij de organisatie. 

Modellen hebben het recht om op plaatsing op social media of de website terug te komen waarna Colourfullphoto de foto weer zal verwijderen. Deze regel geld vanaf 25 mei 2018. Mochten er foto’s ongewenst geplaatst zijn voor of na deze datum dan heeft het model het recht verwijdering aan te vragen ofwel telefonisch ofwel schriftelijk. 

 

*Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Colourfullphoto verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- alles wat zichtbaar is op een portretfoto, uiterlijke kenmerken

 

*Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Colourfullphoto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Colourfullphoto verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

*Geautomatiseerde besluitvorming:

Colourfullphoto neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

*Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Colourfullphoto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens door u aan ons verstrekt zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > reden, correspondentie voor bijbestellingen of nieuwe aanvragen 

Foto’s, portretten > Bewaartermijn 2 jaar > op harde externe schijf reden, backup voor bv bijbestellingen of bij verlies van de foto’s bij klant 

 

*Delen van persoonsgegevens met derden:

Colourfullphoto verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

*Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Colourfullphoto gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

*Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CouCou en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mireille@colourfullphoto.nl.